Határozatok - 2019

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
002 2019-01-09 H O T Ă R Â R E privind utilizarea sumei de 1.155.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, utilizarea excedentului bugetului local al anului 2018 în sumă de 401.809,40 lei pentru cheltuielile secţiunii de funcţionarea şi utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2018 în sumă de 304.549,43 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2019 pdf
001 2019-01-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 19 decembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 09 ianuarie 2019 pdf
011 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale pdf
010 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
009 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2019 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
008 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2019-2020 pdf
007 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2018 pdf
006 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018 pdf
005 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
004 2019-01-30 O T Ă R Â R E privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei pe perioadă nedeterminată în vederea demolării, scoaterii din funcţiune şi casării imobilului - Grădiniţă, situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr.2, judeţul Bihor, precum şi a trecerii din domeniul public – aflat în administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan”, în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pdf
003 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2019 pdf
013 2019-02-12 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018 – modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 6/2019 pdf
012 2019-02-12 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 ianuarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 12 februarie 2019 pdf
020 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
019 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
018 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
017 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
016 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
015 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Caietului de sarcini actualizat pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
014 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 12 februarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 februarie 2019 pdf
023 2019-03-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia agricultorilor maghiari din România, Organizaţia Jud. Bihor pdf
022 2019-03-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de finanţare Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor şi a cheltuielilor aferente acesteia pdf
021 2019-03-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 februarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 14 martie 2019 pdf
031 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Devizului general şi a bugetului proiectului: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor pdf
030 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale pdf
029 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L., precum şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. pdf
028 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/transfer din zona 6, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport şi a altor fluxuri de deșeuri din zona 6 din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor pdf
027 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pdf
026 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind implementarea proiectului: „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”. pdf
025 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai” pdf
024 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 14 martie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 martie 2019 pdf
035 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Devizului general și a bugetului proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
035 Anexa1 2019-04-10 Anexa nr. 1 la Hotarare nr.35 din 10. aprilie 2019 pdf
034 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr.87/2017 pdf
033 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate actualizată a proiectului: Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor pdf
033 Anexa 2019-04-10 Anexa nr. 1 la Hotarare nr.33 din 10. aprilie 2019 pdf
032 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 martie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 09 aprilie 2019 pdf
039 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020 pdf
038 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
037 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I 2019 pdf
036 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020 pdf
047 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
046 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind respingerea Proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13, pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA pdf
045 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
044 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
043 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Valea lui Mihai prof. Kiss Imre şi a unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVII pdf
042 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXVII pdf
041 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVII pdf
040 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 24 aprilie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 13 mai 2019 pdf
050 2019-06-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții: reabilitarea acoperișului clădirii Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4 și realizarea pavajului în curte, achiziționarea de echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai pdf
049 2019-06-13 H O T Ă R Â R E privind mandatarea reprezentantului U.A.T. Orașul Valea lui Mihai să voteze în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. ECOLECT GROUP prerogativele în legătură cu serviciile, prevăzute la art.16 alin. (3) pct.19 – 29 din Statutul Asociaţiei pdf
048 2019-06-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 mai 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 13 iunie 2019 pdf
057 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
056 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
055 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai pdf
054 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2018 pdf
053 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13 pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA pdf
052 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai pdf
051 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 iunie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 iunie 2019 pdf
062 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
061 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în vederea realizării obiectivelor de investiții: „Reparaţii acoperiș - clădirea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4” , „Realizarea pavajului în curtea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai” şi „Achiziționarea de echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai”, precum şi aprobarea dării în folosință gratuită către A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor a imobilului – Liceul Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai pdf
060 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui KOVÁCS ATTILA pdf
059 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 iunie 2019 pdf
058 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 31 iulie 2019 pdf
068 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
067 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai” pdf
066 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați în vederea realizării obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii de apa si apa uzata în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajera pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarti Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”, urmare a modificărilor tehnice şi a cotei C.A.M. la 2,25 % şi aprobarea cheltuielilor ce revin U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, din bugetul local pdf
065 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
064 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 iulie 2019 pdf
063 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 28 august 2019 pdf
072 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind rezilierea, respectiv, prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
071 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2019-2020 pdf
070 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 august 2019 pdf
069 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 25 septembrie 2019 pdf
084 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale pdf
083 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea, respectiv, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
082 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Valea lui Mihai pdf
081 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
080 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate actualizată pentru realizarea investiţiei: „Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, I.L. Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi Ferenc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
079 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire spălătorie auto cu autoservire, beneficiar S.C. IMOBILIEN VARGA S.R.L. pdf
078 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hale de producţie şi depozitare regim P+1, beneficiar S.C. FINPROJECT ROMÂNIA S.R.L. pdf
077 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire complex comercial P+E parţial, amenajări exterioare şi amplasare firme luminoase, demolare casă de locuit, beneficiar S.C. GOURMET CATERING & RETAIL S.R.L. pdf
076 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice – antene telefonie mobilă 3G în intravilanul loc. Valea lui Mihai, jud.Bihor, beneficiar S.C. RCS & RDS S.A. pdf
075 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai pdf
074 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 25 septembrie 2019 pdf
073 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 30 octombrie 2019 pdf
093 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
092 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai și aprobarea Procedurii de acordare a facilității fiscale pdf
091 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
090 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
089 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
088 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind contractarea unui împrumut în valoare totală de 10.900.000,00 lei pdf
087 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea predării din administrarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, în administrarea temporară a Consiliului Local al Comunei Tarcea a unui sector din Drumul Comunal nr. 272, identificat prin nr. cadastral 52999, pe perioada modernizării/reabilitării acestuia pdf
086 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 octombrie 2019 pdf
085 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 28 noiembrie 2019 pdf

Határozatok - 2018

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
001 2018-01-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 decembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 09 ianuarie 2018 pdf
002 2018-01-09 H O T Ă R Â R E privind utilizarea sumei de 330.446,04 lei din excedentul bugetului local al anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare şi utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2017 în sumă de 227.637,22 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2018 pdf
003 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 ianuarie 2018 pdf
004 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai” pdf
005 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2017 pdf
006 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia pdf
007 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale ale Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2017 pdf
008 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2018 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
009 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL pdf
010 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2018-2019 pdf
011 2018-02-02 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 15 ianuarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 02 februarie 2018 pdf
012 2018-02-02 H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din Oraşul Valea lui Mihai, Bihor” pdf
013 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 02 februarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 21 februarie 2018 pdf
014 2018-02-21 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hală depozitare pesticide şi îngrăşăminte beneficiar S.C. AGROTEX S.R.L. pdf
015 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei energetice a Oraşului Valea lui Mihai, pentru perioada 2016-2026 pdf
015 Anexa 2018-02-21 Anexa la Hotărâre nr.15 din 21.02.2018 pdf
016 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
017 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de mandat încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia de proprietari Moka pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuit pdf
018 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL pdf
019 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
020 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai - faza DALI pdf
021 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
020 Anexa1 2018-02-21 Anexa nr.1 la Hotărâre nr. 20 din 21.02.2018 pdf
027 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 martie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 martie 2018 pdf
028 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cumpărării imobilului – teren şi construcţii – situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Ady Endre nr. 21, judeţul Bihor, înscris în CF nr.51432 – Valea lui Mihai pdf
029 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind transmiterea fără plată a două autoturisme unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai pdf
030 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru oraşul Valea lui Mihai pdf
031 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
032 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
033 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2018 pdf
034 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 martie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 aprilie 2018 pdf
035 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai, a Studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiţii şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
036 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I 2018 pdf
037 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2019 pdf
038 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVI pdf
039 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXVI pdf
040 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVI pdf
022 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
023 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 21 februarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 13 martie 2018 pdf
024 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată în Orașul Valea lui Mihai pdf
025 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
026 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
026 Anexa 2018-03-13 Hotare 26 din 13.03.2018 Anexa 1 pdf
041 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 aprilie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 mai 2018 pdf
042 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
043 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.62/2017 pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
043 Anexa 2018-05-30 Anexa la Hotarare nr.43 din 30.05.2018 pdf
044 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2017 pdf
045 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 2.961.876 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale pdf
046 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
047 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
052 Anexa 2018-06-27 Anexa la Hotarare nr.52 din 27.06.2018 pdf
052 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
051 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
050 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
049 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1 oraş Valea lui Mihai, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
048 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 mai 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iunie 2018 pdf
053 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iunie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iulie 2018 pdf
054 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Amplasarea staţie de telefonie mobilă Vodafone beneficiar S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A. pdf
055 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Contractului de folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public” pdf
056 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai pdf
057 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului II 2018 pdf
058 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea suportării din bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă Orașului Valea lui Mihai pentru serviciile necesare întocmirii documentației de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona nord- vest a județului Bihor în perioada 2014 – 2020 pdf
059 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
060 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării orașului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect pdf
065 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice – faza SF şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată pentru Proiectul: Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor, din Oraşul Valea lui Mihai pdf
064 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
063 2018-08-09 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA pdf
062 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iulie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 09 august 2018 pdf
061 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
069 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA pdf
068 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
067 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a documentaţiilor tehnico-economice – faza S.F. şi faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
066 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 august 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 august 2018 pdf
077 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
076 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL pdf
075 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
074 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai pdf
073 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
072 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Valea lui Mihai şi a Regulamentului Local de Urbanism pdf
071 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind darea în administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai, a imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Ady Endre nr.21 pdf
071 Anexa 2018-09-28 Anexa 1 la Hotărâre nr.71 din 28.09.2018.pdf pdf
070 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 august 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 septembrie 2018 pdf
080 2018-10-15 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.12/2018, pentru proiectul „Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor” pdf
080 Anexa 2018-10-15 Anexa la Hotărâre nr. 80 din 15.10.2018 pdf
079 2018-10-15 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.4/2018, pentru proiectul „Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai” pdf
079 Anexa 2018-10-15 Anexa la Hotărâre nr. 79 din 15.10.2018 pdf
078 2018-10-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 septembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 octombrie 2018 pdf
088 2018-10-31 HO T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
087 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
086 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L., precum şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. pdf
085 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2018 pdf
084 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
083 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,precum şi actualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiect, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.26/2018 pdf
083 Anexa 2018-10-31 ANEXA 1 la Hotărâre nr.83 pdf
082 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
082 Anexa 2018-10-31 Anexa la Hotărâre nr.82 pdf
081 2018-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 15 octombrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 octombrie 2018 pdf
095 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 10/2018 privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2018-2019 pdf
094 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
093 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
092 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
091 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
090 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai pdf
089 2018-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 octombrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 noiembrie 2018 pdf
098 2018-12-13 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
097 2018-12-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 noiembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 13 decembrie 2018 pdf
096 2018-12-13 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
103 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială pdf
102 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L pdf
101 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Valea lui Mihai pdf
101 Anexa 2018-12-19 ANEXA Nr. 2 la Hotărârea nr.101/19 decembrie 2018 pdf
100 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia pdf
100 Anexa 2018-12-19 Anexa 1 la Hot. 100 din 19.12.2018 pdf
100 Anexa 2018-12-19 Anexa 2 la Hot. nr.100 din 19.12.2018 pdf
099 2018-12-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 decembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 19 decembrie 2018 pdf
 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
2012 - 2015
Hosted by: