Emlékezzünk a szabadságharcra / 2.rész - Gencsy Pál alezredes

2015. Március 15.

A forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából Kovács Rozália helytörténész nemrég a helyi asszonyok szerepvállalásáról írt. Alább Gencsy Pálra emlékezik, akit Kossuth Lajos 1849. május 7-én alezredessé léptetett elő.

Az 1725-ben az úrasztalra adományozott ónkanna

Az 1725-ben az úrasztalra adományozott ónkanna

Az érmihályfalvi és gencsi Gencsy család családfáját  Gencsy Zsigmondig (? - 1706) érdemes visszakeresnünk. Ő  volt ugyanis II. Rákóczi Ferenc „mezei hadainak ezredes főkapitánya”, élete összefonódott a Rákóczi-féle szabadságharccal. "A nemzet ügyéhez való szeretetének minden készségéért és véghezvitt dolgaiért a biharmegyei Mihályfalva falubeli fiscalis portiót" kapta a fejedelem  1704.  augusztus 28-án keltezett Adománylevele  szerint.

Tehát az 1700-as évek legelején jött a Gencsy család településünkre és több nemzedéken keresztül éltek itt.

Gencsy Zsigmond fia, Sámuel (1698-1752) és neje Újhelyi Krisztina a református egyháznak 1725-ben egy úrasztalra való ónkannát adományozott, mely mind a mai napig megvan (fentebbi fotó). Felirata: "Nemz/etes/ GÖNCSI SAMUEL csináltatta a mihalyfalvi Eccla számára Ano 1725"

A család a mihályfalvi előnevet 1817-ben kapták. "Gencsy László, Lajos, Ferenc és Sámuel 1817 április 18-án  a 'mihályfalvi' előnév adományozásában részesülnek.”

Gencsy Lajos (1764-1838) egyik fia volt Gencsy Pál (1801-1851). Balkányban született, ahol a családnak kastélya és birtoka volt, de élete további része, gyermekeinek születése és az ő halála is Érmihályfalvához kötődik. Életéről keveset jegyeztek fel, az 1848-as forradalomban részt vett, ebből az időből maradtak ránk adatok.

Egy érdekes hirdetésre akadtam 1847-ből. A Debrecen-N.Váradi Értesítő 1847. április 18-án  írta, hogy "Tekintetes Gencsy Pál úr piacon lévő háza, cserépfedél alatt, melyben ennek előtte gyógyszertár volt, most rőfös vagy fűszerárusnak három szobával, konyhával, élés kamarával, úgy nemkülönben az udvaron külön  épülettel sz. György naptól 6 évre kiadó.”

Felesége, Kazinczy Amália (1806-1884) Kazinczy József és Ragály Mária leánya, 1835-ben esküdtek. Gyermekeik Anna és Emma, kora gyermekkorukban meghaltak. Malvin (1836-1917), István (1839-1876) és Irén (1840-1919) vitték tovább a Gencsy ősök nevét, hagyatékát.

Gencsi és mihályfalvi Gencsy Pál  1817-32 között a 10. huszárezredben szolgált mint százados. A szabadságharc kitörésekor érmihályfalvi birtokán gazdálkodott. 1848. június 19-től a Bihar megyei 350 főnyi lovas nemzetőrség őrnagya. Mozgósított  osztályával októberben a bánsági harctéren harcolt. 1849. január - februárjában  Erdélyben teljesít szolgálatot alezredesként. Júliusban a nagyváradi népfelkelő táborban  szolgál.

Az erdélyi hadjárat alatt szerzett érdemeinek elismeréséül Gencsy Pál lovas őrnagyot alezredessé léptetik elő, az okmányt Kossuth Lajos kormányzóelnök írja alá Debrecenben, 1849 május 7-én. 

Érmihályfalva lakossága két, általa kiállított huszárújonc fölszerelésére  180 pengő forintot, Gencsy Pál alezredes 1 kétcsövű vadászfegyvert adományozott, tudjuk meg  Hegyesi Mártonnak a szabadságharcról írott könyvében (169.old.).

Gencsy Pál  a szabadságharcot 2 évvel élte túl, de erről az időről nincs adatunk. 1851. november 20-án halt meg Érmihályfalván, a templom alatti kriptába temették a család elhunyt tagjai mellé. A halottak anyakönyvében ez áll: „Tekintetes Gencsy Pál úr nyugalmazott kapitány nemes, 50 éves, mejbeli vizibetegség.” Prédikációval és orációval, síri könyörgéssel temették. (Képünkön a gyászjelentés)

Felhasznált irodalom

1. Adalékok a Rákóczi-kor történetéhez A Gencsy - család  balkányi levéltárából közli: Bányai Károly

2. Kempelen Béla: Magyar nemes családok Budapest, 1911

3. Debrecen-N.váradi Értesítő 1847, hirdetések

4. Bihari Diéta II. Debrecen, 66.old.

5. Gencsy Pál alezredesi kinevezése

6. Hegyesi Márton Bihar vármegye 1848-49-ben, Nagyvárad, 1999

7. Gencsy Pál gyászjelentése.További cikkek

Gáspárdyné Vida Teréz és lánya Ida

A Gáspárdy család városunkban

2015. Április 14.

A Gáspárdyak néhány generáción át éltek településünkön. A családtól nemrég kapott szép fényképeket és értékes adatokat teszi közkinccsé Kovács Rozália helytörténész.

Vonulás a Morgó felé, a zászlót Krizsán Károly viszi

Hőseink az I. világháborúban - Vitéz Krizsán Károly

2015. Április 17.

Krizsán Károly érmihályfalvi ácsmester Wolhyniából (ma Ukrajna területén) hazamentette az első világháborús menetzászlót. A történetet Fiók Imre adatközlő nyomán Kovács Rozália helytörténész teszi közzé.

Sebesült szabadságharcost ápoló asszony

Emlékezzünk a szabadságharcra / 1. rész - Érmihályfalvi asszonyok szerepvállalása

2015. Március 8.

Március 15.-re készülve, nőnapon, Kovács Rozália helytörténész stílszerűen az érmihályfalvi nőknek, asszonyoknak az 1848-1849-es szabadságban, illetve az annak leverése utáni időkben vállalt szerepéről, áldozatvállalásáról írt áttekintést a fellelhető dokumentumok alapján.

A 25. évfordulón az ipartestület vezetői és más előkelőségek csoportképe

Az iparos otthon története 1908- 1945 között

2015. Február 20.

Városunkban az ipartestület 1887. október 14-én alakult meg, az iparosotthon 1908-ban épült. Kovács Rozália helytörténész visszatekintése.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
2012 - 2015
Hosted by: