Anunț concurs consilier achiziții publice temporar vacant

                                                                                  Publicat în data de 04 decembrie 2019


                                                                                      A N U N Ț

        

            Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor, Calea Revoluției nr.2 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului management local, achiziții publice   

            Concursul se va organiza la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

            Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de execuție temporar vacantă sunt:

                   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea  administrație publică sau într-o ramură a științelor juridice sau științelor economice;

                      - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

 

             Perioada de desfășurare a concursului este:

 • dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției și pe cel al A.N.F.P., respectiv în perioada 4.12.2019-11.12.2019;
 •  selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă în data de 19 decembrie 2019, ora 10,00
 • proba de interviu programat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

   

                       Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României
 2. Partea III: Titlul III, Titlul IVși Titlul V art.105 -164 și art.195 – 200, Partea VI:Titlul I și Titlul II și Partea VII din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
 3. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

 

            Atribuţiile postului sunt prevăzute în anexa ataşată prezentului anunţ.

         Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 •  copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat, după caz;
 • dosar plic

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

                   Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

                -     adresa de corespondență : Valea lui Mihai,  Calea Revoluției Revoluției nr. 2, Compartiment Resurse Umane

                -     telefon : 0259/355216, - fax: 0259/355933

                -     adresa de e-mail: magyar.anna@valealuimihai.ro

                -     persoana de contact : Magyar Anna – inspector superior – Compartiment Resurse Umane.

               

Csatolt dokumentumok

File Rövid leirás
Anexa nr. 3 - Formular înscriere
Atribuțiile
 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: