210 éve született Bernáth Gedeon, a szabadságharc őrnagya

210 éve született Bernáth Gedeon, a szabadságharc őrnagya
2014. March 15.
A szabadságharc alatt, amikor a nemzetőrséget felállították, a 210 esztendővel ezelőtt városunkban született Bernáth Gedeon (1804 - 1878) a bihari II. nemzetőri század századosa, majd őrnagya lett. Rá emlékezik Kovács Rozália helytörténész.
ház_wm
Az 1790-ben épült kastély. Bernáth Gedeon őrnagyról tudtunkkal nem maradt fent arckép

A bernáthfalvi Bernáth család Abaúj-Torna vármegyéből származik, Bernáthfalva községből, mely ma a Bernatovce nevet viseli. (Mai Szlovákia, képünkön: látkép és névtábla Bernáthfalváról.)

A család bihari ágának megalapítója Bernáth László (1721-1795) fia, I.Gedeon (1768-1828), aki feleségével Boronkay Anna-Máriával  Érmihályfalvára költözött birtokára, ahol 1790-ben felépítették a még ma is látható kastélyukat.

(Képünkön Bernáth László és id.Bernáth Gedeon)

Gyermekeik közül József és fia, Kálmán, Gedeon és fia, Gyula vettek részt a szabadságharcban.

Az ifjabb bernáthfalvi Bernáth Gedeon 210 esztendővel ezelőtt született városunkban.

A szabadságharcra emlékezve, március 15-én, szóljunk néhány szót az ő szabadságharcos tevékenységéről is. (Alább a család címere 1563-ból.)

A szabadságharc alatt, amikor a nemzetőrséget felállították, Bernáth Gedeon a bihari II. nemzetőri század századosa, majd őrnagya lett. 1848 szeptember 13-án Kiss Ernő táborában harcolt Nagybecskereknél.  Új csapatok szervezése céljából Biharba akart utazni, Aradvár körül felismerték és elfogták. Aradon több hónapig tartották fogságban, míg testvére, Bernáth József, a Honvédelmi Bizottmány 753/e nyílt rendelete felhasználásával kiszabadította. „Bernáth József képviselő úr felhatalmaztatik az országos honvédelmi bizottmány által, hogy Bernáth Gedeon őrnagy szabaddá tétele végett minden módokat és eszközöket alkalmazhasson (…) utasíttatik az aradi tábor parancsnoksága, hogy ha az kicserélés folytán történhetnék meg, segédkezet nyújtson, erélyesen közremunkáljon, közremunkálásait szokott buzgalommal támogassák. Kelt Debreczenben január 20-án 1849. Kossuth Lajos s.k.”

Három magas rangú osztrák tiszttel cserélték ki a fogságból, azzal a feltétellel engedték szabadon, hogy a császáriak ellen nem fog többet harcolni.

A sikeres tavaszi hadjárat után, Bernáth Gedeon az Érmelléken toborzott népfelkelésnek és a hozzá tartozó     rendes seregnek parancsnokságát vette át, és mint honvéd-ezredes vezette őket Nagyvárad felé. Biharpüspöki után a népfelkelők fellázadtak, és a csapat által kísért 63 osztrák és orosz tisztet fel akarták koncolni. Ezt ő megakadályozta, úgy, hogy a rendes huszársággal a népfelkelőket leverte, erre a tábor lecsendesedett, s így a foglyok életét megmentette.

Parancsot kapott, hogy csapatával vonuljon Debrecen felé és egyesüljön a Nagysándor József honvédtábornok hadtestével. Berettyóújfalunál találkoztak a debreceni csata menekültjeivel. A rémhírek, a kavarodás a népfelkelőket úgy összezavarta, hogy nagy részük elszéledt,  a tábort összetartani tovább nem lehetett.

Következett a fegyverletétel és a bujdosás. Bernáth Gedeon előbb Szentgyörgyábrányi birtokán  bujkált, majd Érendrődön rokonoknál, de elárulták.  Nagyváradra kísérték  Paskievics herceg elé. A váradi várban raboskodott, de nem sokáig, mert testvére Bernáth Lajos kieszközölte szabadon bocsátását. Szabadságát a fogoly tisztek élete megmentésének is köszönhette.

1878-ban halt meg, a református templom alatti családi kriptában nyugszik a család többi tagjával együtt.

                                 “Magyar történet múzsája,

                                  Vésd ezeket kövedre,

                                  Az utóvilág tudtára

                                  Ottan álljon örökre.”  (Petőfi Sándor:  15-dik Március, 1848)

 

Bibliográfia: Genealógiai füzetek Kolozsvár 1912,

                  dr. Barabássy István írása

                  Bihari Diéta II., 66.old.