Levelek a kuruckorból / III.

Levelek a kuruckorból / III.
2017. December 23.
Gencsy Zsigmond Rákóczi fejedelem ezredese volt. Feleségéhez írott leveleiből azokat a részeket idézi sorozata utolsó részében Kovács Rozália helytörténész, melyekben egyetlen fia, Sámuel sorsa felől rendelkezik.
A Gencsy-címer egy faldíszen, mellette az adományozott ón kanna
A Gencsy-címer egy faldíszen, mellette az adományozott ón kanna
Gencsy Zsigmond ezeredes főkapitány leveleiből (1703-1706) nem maradt ki aggódása egyetlen fia, Sámuel miatt, a feleségének írott leveleiben taníttatását szorgalmazza.
Bányai Károly irja 1904-ben: ,,Említést érdemel még az, hogy Gencsy csaknem minden egyes levelében feleségének lelkére köti, hogy fiát, Sámuelt taníttassa. Gencsynek 1706-ban bekövetkezett halála után a fiú taníttatásáról a fejedelem gondoskodott.” (Adatok a Rákóczi-kor történetéhez.)
 Ide vonatkozó részletek a levelekből

– Kelt Kecskemét, die 23 Julii Anno 1704 … Az gyermeket mindenek felett taníttasd, heverni ne hagyd.

– Kelt Nagy-Bersen, die 25 August 1704 … ,,Kérlek az Istenre taníttasd.”

– Kelt Bánffy-Hunyadon die 26 x-bris 1705. A gyermek Csengerben van-e, vagy Debrecenbe küldted? Mert ha Csengerben van, tudom nem sokat tanul… az gyermeket tanítasd mindenek felett, ha csak így lesz a dolog, jobb volna Debrecenbe neki, mert jobban tanulna.

– Kelt Bánffy-Hunyadon die 6 Jan. A. 1706. A gyermeknek köntöst csináltass, én reám ír, hogy gondoskodjam, mert igen rongyos. Egy gyermeked vagyon, szégyen, hogy gondját nem tudod viselni.

– Kelt Bánffy-Hunyadon 6 Febr. 1706. A gyermek hol légyen, mit tanul? Tudósíts.

– Kelt Nagy-Almáson die 3 Márt. A. 1706. …a fiam levelét most vettem Szurdokrul… kérkedik, hogy már jó író… csak jól tanuljon.

     Gencsy Zsigmond halála után 170.6 augusztus 31-én Károlyi Sándor a várkonyi táborból kondoleáló levelében ezt írja: “Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek, szegény Gencsy kapitány urunk elesését s kegyelmed gyászos állapotját szomorúan értettem…mind kegyelmedet, mind gyermekit tehetségem szerint protegálni fogom.”

Károlyi Sándornak továbbra is gondja volt az özvegyre és az árvára. A terebesi táborból (“27. junii Anno 1709.) írt levelében biztosítja Gencsynét , hogy “úgy az ő, valamint az árvák igazságának mindig támogatója lesz.” (Adalékok a Rákóczi-kor történetéhez 48.oldal)

Adataink szerint Gencsy Sámuel 1698-ban született és 1752-ben halt meg. Felesége Újhelyi Krisztina, egyik fiának, II. Zsigmondnak négy fia, László, Lajos, Ferenc és II.Sámuel ,”de Gencs,” testvérek 1817-ben az “érmihályfalvi” előnév adományozásában részesültek. (Orsz.Levéltár, Libri Regii LXIII 2012).

Gencsy Sámuel 1725-ben értékes ón kannát adományozott az érmihályfalvi református eklézsiának, melynek felirata “Nemz/etes/ Göncsi Sámuel csináltatta a mihályfalvi Eccla számára Ano 1725”

Gencsy Zsigmond “hazájához való igaz hűségit és szeretit” mi is meg kell becsüljük és gyermekeinkkel, unokáinkkal meg kell ismertessük.

             Kovács Rozália

(A sorozat I. része és II. része.)

Keresés